demo

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

prazno

Odlični računovodje in davčni svetovalci so v priročniku zbrali svoja znanja in bogate izkušnje z namenom, da vam bo ta služil kot odličen pripomoček za pravilno evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov. Razen primerov knjižb, ki predstavljajo glavnino Praktikuma, priročnik obravnava še področja, ki jih računovodje ravno tako morate obvladati - priprava poslovnih in letnih poročil, priprava računovodskih izkazov in priprava Pravilnika za računovodstvo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

vodnik-po-novostih

Predstavitev, pojasnila in pravna praksa, ki so jo vrhunski strokovnjaki za javna naročila zbrali v novem priročniku. Razlaga zakonskih novosti je pomembna strokovna opora, namenjena vsem, ki se ukvarjajte z javnimi naročili – pri naročnikih in ponudnikih.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

vse-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja

Priročnik Vse o dostopu do informacij javnega značaja je namenjen vsem, ki se v svojem vsakdanjiku srečujete z informacijami javnega značaja – kot prosilci ali zavezanci. Zajema pojasnila ključnih pojmov, podrobno razlago postopkov ob prejemu zahteve in pravilno vodenje do izdaje odgovora prosilca, razlago postopka zahteve ter podaja primere iz prakse.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

prazno

Priročnik pokriva celoten spekter podjetniških financ. Namenjen je splošni uporabi in je zato pisan v razumljivem jeziku, hkrati pa razmeroma podrobno obravnava vsa področja podjetniških financ, ki so pomembna za uspešno izvajanje finančne funkcije v podjetju. Priročnik začenja z računovodskimi osnovami in močno poudari medsebojno povezanost treh računovodskih izkazov, t.j. bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza denarnih tokov. Edinstven pripomoček za pomoč pri obvladovanju finančne funkcije.


 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

kadrovsko-delo-v-javni-upravi-po-novem

Priročnik poljudno in nazorno obravnava finančne termine, kategorije, zakonodajo, poročila, izračune in kazalnike, s katerimi se srečujete v okviru finančnega kontrolinga. Na zgoščenki so praktični vzorci in tabele v Excelu za takojšnjo uporabo, ki vam bodo zagotovo olajšali delo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

prirocnik-za-vodjo-nabave

Priročnik za vodjo nabave, napisan v sodelovanju z Združenjem nabavnikov Slovenije, je edinstven na slovenskem trgu in je zanimiv za direktorje, vodje nabav in nabavnike. Priročnik celovito in nazorno obravnava teme, s katerimi se srečujete pri strateškem načrtovanju, kot tudi pri vsakodnevnem delu: od organizacije nabave, planiranja potreb, obvladovanja zalog, izgradnje oskrbovalne verige, ocenjevanja dobaviteljev in strateških partnerstev do pogajalskih in vodstvenih veščin ter ključnih pravnih vidikov. Na zgoščenki so dodatni vzorci in tabele v Excelu za takojšnjo uporabo v praksi – vse na enem mestu.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

prekinitve-zaposlitev-po-novem

Priročnik vam ponuja odgovore na številna vprašanja, ki se pojavljajo ob postopkih, povezanih z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Da boste vso kadrovsko dokumentacijo in postopke urejali učinkovito in povsem v skladu z zakonodajo, smo zbrali nasvete vrhunskih strokovnjakov, na zgoščenki pa najdete praktične vzorce za takojšnjo uporabo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

tehnicne-zahteve-in-varnost-strojev-v-praksi-od-nacrtovanja-do-uporabe

Priročnik Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi je odlično orodje, s katerim boste pravilno pripravili tehnično dokumentacijo in zadostili bistvenim varnostnim in zdravstvenim zahtevam, povezanimi s proizvodnjo, distribucijo in uporabo strojev v praksi. Na zgoščenki so v naprej pripravljeni kontrolni seznami, vzorci obveznih izjav, postopkovniki in zakonodaja. Nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju varnosti in tehnične skladnosti vaših strojev!

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

prirocnik-za-ravnatelje

Priročnik za ravnatelje je edinstvena opora ravnateljem, ki pri vodenju zavoda in izpolnjevanju vseh zakonodajnih zahtev nosijo veliko odgovornost. Priročnik celovito in nazorno obravnava vsa področja, ki jih ravnatelj mora poznati: od splošnih odgovornosti, zakonodajnih zahtev, finančnega in kadrovskega področja, administracije, varnosti in zdravja pri delu do drugih pomembnih obveznosti, s katerimi se srečuje pri vsakodnevnem delu. Za vse, ki želite poznati zakonodajne zahteve, preprečiti nepravilnosti in nepotrebna tveganja, uspešno voditi sodelavce, zastopati zavod in si zagotoviti pravilno in enostavnejše delo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

Ključne kompetence zaposlenih v praksi

Vzorec

V priročniku na enem mestu najdete uporabne in koristne napotke, ki vam bodo pomagali strokovno, hitro in ekonomično oblikovati in vpeljati ključne kompetence v svoje poslovno okolje. Vse navedbe, napotki, opisi, seznami in drugi vzorci izhajajo iz prakse različnih podjetij in so dokazno uporabni ter koristni v vsakodnevni praksi. Pri tem je upoštevana raznovrstnost gospodarskih subjektov, kot tudi ustanove in organizacije javnega sektorja.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

finance-za-nefinancnike

Finance za nefinančnike je priročnik za vse, ki se ob svojem vsakdanjem delu srečujejte s finančno-računovodskimi temami in so poznavanje, razumevanje in obvladovanje financ del vašega vsakdanjika, a po svoji osnovni izobrazbi niste finančniki ali računovodje. Zajema poljudna pojasnila ključnih finančnik izrazov, kategorij, poročil, izračunov, kazalnikov ipd., razlaga pa jih na razumljiv način, s pomočjo številnih primerov iz prakse. Za vse, ki želite pridobiti ali osvežiti znanje in si zagotoviti jasen pregled nad financami.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

arhiviranje-hramba-in-upravljanje-dokumentov

Priročnik ponuja obširne in koristne informacije o zakonodajnih zahtevah in strokovnih/praktičnih priporočilih o optimalnem in ustreznem pisarniškem poslovanju za podjetja in ustanove. Z njegovo pomočjo boste imeli s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije, poenostavljeno in celovito boste obvladovali pravila pisarniškega poslovanja, ustrezno zaščitili varovane podatke v skladu z zakonodajo ter optimizirano upravljali in hranili podatke.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

kadrovsko-delo-v-praksi-po-novem

Priročnik vsebuje pojasnila zakonodajnih novosti, pravne podlage, praktične rešitve in pripravljene vzorce za pravilno in učinkovito urejene kadrovske postopke in dokumentacijo. Ponuja vam odgovore na številna vprašanja, ki se porajajo pri delu s kadri. Edinstven pripomoček, ki vam bo takoj poenostavil kadrovsko delo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

Sodobna orodja vodenja

Priročnik vam ponuja praktične primere, modele in vzorce, da boste vodenje čim bolj učinkovito izkoristili in uporabili. Letni razgovori in ciljni sporazumi, dialog in komunikacija, konflikti in stres, delegiranje in pogajanja, celovit sistemski pristop k izobraževanju zaposlenih in še veliko več.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

Priročnik obravnava celovito področje ravnanja z odpadki in ravnanja z emisijami. Pri odpadkih na primerih pojasnjujemo pravilno zbiranje, skladiščenje, ponovno uporabo, predajo in obdelavo odpadkov, njihovo pravilno uvrstitev, obveznosti priprave dokumentacije in plačila okoljskih dajatev ter obravnavamo primere dobre prakse, s katerimi lahko ugodno vplivate na stroške poslovanja. Pri emisijah obravnavamo zakonske zahteve za ravnanje s posameznimi vrstami emisij, okoljske dajatve in ukrepe za zmanjševanje emisij.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

govori-in-pisna-komunikacija-za-vsako-poslovno-priloznost

Priročnik Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost celovito in nazorno obravnava usmeritve na vseh področjih, ki so pomembna za sodobno komunikacijo: vzpostavitev spoštljivega sporazumevanja, jasnega in razumljivega izražanja, uspešnega vzpostavljanja ter ohranjanja stikov in dobrih medsebojnih odnosov. Na zgoščenki so zbrani številni vzorci govorov in druge pisne komunikacije. Samozavestno in ustvarjalno dodajte v vsako sporočilo še kanček sebe!

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

Priročnik vas celovito in nazorno vodi do zmanjšanja rabe celotne energije v stavbah, bodisi pred novogradnjo bodisi energetsko prenovo stavb: od obsežne in nenehno spreminjajoče se zakonodaje, predpisanih minimalnih zahtev, energetske izkaznice, obvezne uporabe obnovljivih virov energije, pomena učinkovitega zmanjšanja rabe energije, finančnih spodbud, zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida in drugih škodljivih primesi, upoštevajoč zahteve kakovosti bivanja do skupnega cilja – doseči čim manjšo rabo končne energije za delovanje stavbe.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

zasebnost-in-varovanje-osebnih-podatkov

V tem priročniku smo za vas zbrali besedila odličnih pravnih svetovalcev in strokovnjakov. Vsak izmed njih je predstavil aktualne težave, ki jih opažajo v praksi in vam z nasveti podal rešitve ter številne konkretne primere iz prakse z namenom, da bi še pravočasno preprečili morebitne pravne napake in tako povečali svoj poslovni uspeh. Pripravili smo tudi modele in vzorce, s katerimi boste hitro dobili želene podatke in si marsikje prihranili dragoceni čas.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

opisi-delovnih-mest-in-akt-o-sistemizaciji-po-novem

Vzorec

Priročnik je edinstvena zbirka opisov delovnih mest, ki so obvezna sestavina pogodb o zaposlitvi, in vseh potrebnih podlag za sistemizacijo delovnih mest v javnem in zasebnem sektorju. Prav tako vsebuje vse potrebne pravne podlage in praktične napotke za urejena delovna razmerja.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

kadrovsko-delo-v-javni-upravi-po-novem

Priročnik vsebuje pojasnila zakonodajnih novosti, pravne podlage, praktične rešitve in pripravljene vzorce za pravilno in učinkovito urejene kadrovske postopke in dokumentacijo. Ponuja vam odgovore na številna vprašanja, ki se porajajo pri delu s kadri. Edinstven pripomoček, ki vam bo takoj poenostavil kadrovsko delo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

varnost-in-zdravje-pri-delu

Priročnik zajema osnovne informacije in obravnava vsa področja, ki jih potrebujete za postavitev sistema varnosti in zdravja pri delu. Naj vam služi kot vodnik in pripomoček pri vzpostavitvi sistema. V pomoč pa vam bodo tudi številni uporabni pripomočki (vzorci) in aktualna zakonodaja.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

delo-z-otroki

Priročnik celovito in nazorno obravnava vsa področja, ki so pomembna za delo z otroki s posebnimi potrebami. Napisan je tako, da zajema zakonodajna pojasnila ter strokovne in praktične napotke za uspešno integracijo teh otrok v vzgojno-izobraževalne zavode, ki so nadgrajeni še s praktičnimi primeri dejavnosti za vsako -dnevno uporabo pri vzgojno-izobraževalnem delu. Na zgoščenki so vzorci za takojšnjo uporabo, ki vam bodo zagotovo olajšali delo.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

nacrtovanje-dejavnosti-v-vrtcu

Gradivo je vir idej, izhodišč in vzorcev za pestro, raznoliko in strokovno delo z otroki v vrtcu v skladu z razvojem stroke ter služi kot podpora procesno-ciljnemu načrtovanju. Sodobne vsebine so zasnovane tako, da sledijo ciljem Kurikula za vrtce in nakazujejo različne možnosti dela z otroki, obravnavajo pa vseh šest opredeljenih področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, naravo, družbo in matematiko. Priloženi sta tudi dve zgoščenki, na katerih boste našli dodatne vaje, priloge in primere glasbenih posnetkov za uporabo v oddelku.

 

vec-o-prirocniku

kupi-prirocnik

osebne odgovornost direktorjev

Razlaga aktualne zakonodaje, postopkovniki, primeri in terminski plani za vsa podjetja in ustanove.

demo